خرید بازی Star Wars Jedi: Survivor

نمرات بازی:

نمره متاکریتیک بازی

86%

نمره IGN بازی

90%

نمره بازی در OpenCritic

89%

آخرین مطالب بازی Star Wars Jedi: Survivor:

استار وارز جدای سورویور در بلاگ تیلنو