راهنمای تروفی The Protocol is About Life بازی The Callisto Protocol

نکته و ترفند درجه سختی Maximum Secutiry بازی The Callisto Protocol

شما برای آزاد کردن تروفی The Protocol is About Life و در نتیجه تروفی پلاتینیوم بازی The Callisto Protocol، باید بخش داستانی این بازی را روی درجه سخت...

ادامه مطلب